Βιβλιογραφία

Χατζηχρήστου, Χ., Κατή, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Λαμπροπούλου, Α., Δημητροπούλου, Π., Υφαντή, Θ., Λιανός, Π., Μπακοπούλου, Α. & Γεωργουλέας, Γ. (2012). Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω.

Χατζηχρήστου, Χ., Λαμπροπούλου, Α., Μπακοπούλου, Α., Μπεναβέλη, Ε. & Λιανός, Π. (2011). Σχολείο και μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή – Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη Σχολική Κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ για το Νηπιαγωγείο και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω.

Χατζηχρήστου, Χ., Κατή, Α., Υφαντή, Θ., Λιανός, Π. (2011). Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα. «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή – Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη Σχολική Κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ για το Νηπιαγωγείο και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω.

Λιανός, Π.Γ. (2007). Οι στάσεις των δασκάλων απέναντι στην ένταξη παιδιών με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Νέα Παιδεία, 121, 65-77.